Τι είναι στο Μαστοντον μέχρι τωρα;
Food porn
ποίηση porn
Γλώσσα προγραμματισμού/δίκτυα porn
Giφακια porn 😂

@foufoutos
το αγαπάω εδώ. Μου θυμίζει την παρέα του 2018.
@kafetzis μπορώ να ανοίξω και εκεί για να υποστηρίξω τη προσπάθειά σας; @Flying_Witch

Follow

@VioletaP Ναι είμαστε ανοιχτά, κάνεις εγγραφή και σε ενεργοποιούμε άμεσα, δεν το έχουμε εντελώς ανοιχτό ακόμη για να παρακολουθούμε λίγο τον server αλλά τα requests τα εγκρίνουμε άμεσα. @foufoutos @kafetzis @Flying_Witch

· · Web · 0 · 3 · 2
Sign in to participate in the conversation
kafeneio

All people are welcome, except those who don't accept other people.